Showing 1 - 20 of 5,881 for search: 'BSP' in 0.19 seconds

S/00/514 Archief SP-afdeling Essen

By SP-afdeling Essen; BSP-afdeling Essen
Date 1960-
Other Authors: '; ...BSP-afdeling Essen...
periodiek
Add to Favorites

Buiten een weergave van de werking van een grote politieke federatie is dit archief ook een wandeling doorheen de naoorlogse Belgische geschiedenis. Van alle grote gebeurtenissen werden dossiers aangelegd en/of vindt men brieven, verslagen e.d. terug. Het archief bevat natuurlijk al de ingrediënten van de klassieke partijwerking maar veelal is de schaal beduidend groter. Zowat elk afdelingsarchief, hoe klein ook, bevat dossiers over 1 mei-optochten maar de 1 mei-dossiers zijn net zoals de optochten zelf ronduit indrukwekkend en getuigen van een strakke organisatie. Bij de verkiezingsdossiers, die een nagenoeg volledig overzicht bieden van de voorbereiding, de verkiezing zelf en de eventuele naweeën, vallen vooral de meestal goed bijgehouden poll-dossiers op.

By SP-federatie Gent-Eeklo; BSP-federatie Gent-Eeklo
Date 1944-1989
Other Authors: '; ...BSP-federatie Gent-Eeklo...
Get full text

Dit archief bevat stukken over de werking van de socialistische federatie, haar afdelingen en organisaties. Naast veel recent materiaal, bevat het archief enkele oude verslagboeken van de partij (1895-1896) en van de Socialistische Jonge Wacht (1912-1920). Ook kasboeken van onder meer de SM De Toekomst (1890-1896), harmonie De Werker (1923-1940) en het Socialistisch Weekblad BSP Mechelen (1945) en de kindervakanties De Toekomst. Verder ook verslagen van de Vereniging van Socialistische Intellectuelen, Kunstenaars en Universitairen (VSI), opgericht onder impuls van Spinoy.

By BWP-federatie Mechelen; BSP-federatie Mechelen; SP-federatie Mechelen
Date 1890-1989
...0-1896), harmonie De Werker (1923-1940) en het Socialistisch Weekblad BSP Mechelen (1945) en de kin...
Get full text

Dit archief is afkomstig van de arrondissementsfederatie zelf, waaronder de verslagboeken van het Federaal Comiteit (1909-1914) en het Uitvoerend Bestuur (1934-1939, 1944-1984) en documenten betreffende de partij in de Tweede Wereldoorlog. Ook bevat het archief documenten over de gemeenteverkiezingen van 10 oktober 1926 en over het eerste Vlaams Socialistisch Congres van 24 tot 26 oktober 1936. Van 1955 tot 1966 zitten er ook stukken in over de Socialistische Vrouwen.Een ander deel van het archief is afkomstig uit de drukkerij van de federatie nl. Rapilith, die telkens één exemplaar bijhield van haar drukwerk. Op die manier krijgt men een goed overzicht van de activiteiten van de afdelingen en culturele verenigingen in de arrondissementsfederatie.

By BWP-federatie Antwerpen; BSP-federatie Antwerpen; SP-federatie Antwerpen
Date 1908-1989
Other Authors: '; ...BSP-federatie Antwerpen...
Get full text

Aanvankelijk werd dit archief beschouwd als het archief van BSP-afdeling Menen. Gezien het echter voornamelijk stukken bevat van de BSP-federatie Kortrijk – die haar hoofdzetel lange tijd had in het Menense volkshuis – lijkt deze benaming echter ongelukkig gekozen. In het archief bevinden zich uiteraard ook stukken van de lokale afdeling in Menen, van diverse partijorganisaties én van de vooroorlogse BWP-federatie. Het vormt echter geen duidelijk afgerond geheel, maar gezien weinig bekend is over de ongetwijfeld bewogen geschiedenis van dit archief is het geen eenvoudige taak hier een verklaring voor te vinden, laat staan het archief helemaal (terug) samen te stellen.

By BWP-federatie Menen-Kortrijk; BSP-federatie Menen-Kortrijk
Date 1901-1975
...Aanvankelijk werd dit archief beschouwd als het archief van BSP-afdeling Menen. Gezien het ech...
Get full text

Het heeft een mooi beeld van de interne werking van een BSP-afdeling. Het archief geeft aldus een goed beeld van de naoorlogse ontwikkeling van de socialistische partij in Tienen met als hoogtepunt het verbreken van de liberale meerderheid in 1964. Voor de periode 1944-1974 werden alle verslagen van de vergaderingen (bestuursvergaderingen en algemene vergadering) bijgehouden. Verslagen van aanleunende verenigingen werden niet systematisch bewaard. Een groot deel van de briefwisseling is eveneens bewaard gebleven, met uitzondering van de eerste helft van de jaren vijftig. Daarnaast is er de briefwisseling met de Leuvense arrondissementsfederatie die vanaf 1959 systematisch werd bijgehouden tot 1974. Tot slot zijn er nog voor bepaalde jaren jaarverslagen.

By BSP-afdeling Tienen
Date 1944-1974
...Het heeft een mooi beeld van de interne werking van een BSP-afdeling. Het archief geeft aldus een...
Get full text

Het archief dat bij AMSAB-CLM in bewaring is gegeven, behandelt de naoorlogse periode. Naast verslagen en briefwisseling, bevat het ook de kasboeken (1959-1985), kasstukken (1945-1988) en het kasboek opgemaakt bij de uitgave in 1946 van het eerste nummer van De Ploeg, het eigen blad van de partijafdeling.Van de harmonie "De Verbroedering" zijn onder meer een aantal kasstukken bewaard gebleven van eind jaren twintig. De Socialistische Turnkring Wilskracht (STW) is vertegenwoordigd met een volledig archief waaronder alle kasboeken vanaf het stichtingsjaar 1955. De administratie van de openbare bibliotheek Ontvoogding is vanaf haar oprichting in 1947 volledig bewaard gebleven en bevindt zich eveneens in dit archief.Ook de archiefstukken van SVV- en SV-afdeling Kalmthout maken deel uit van dit archief.

By BSP-afdeling Kalmthout
Date 1927-1994
...kliedenpartij, werd na de Tweede Wereldoorlog de BSP-afdeling Kalmthout. Begin jaren twintig werden in Kal...
Get full text

Het archief bevat vooral documenten rond de gemeenteverkiezingen, de 1 Meivieringen, de vieringen van 25 en 50 jaar socialistisch bestuur in Boom en de acties rond het dichten van de kleiputten. Het belangrijkste deel van de documenten betreffen de groep, het informatie- en publicatiecentrum, het jeugdatelier en het tijdschrift "Genster". Deze documenten vullen de documentatie samengebracht door Alex Vinck aan.

By BSP-afdeling Boom; BWP-afdeling Boom
Date 1930-1978
... opnieuw een vakbondssecretaris: Isidoor Vinck van de Algemene Centrale. In 1976 verliest de BSP haar...
Get full text

Het gaat om een zeer onvolledig archiefbestand dat Christiaenssens bijhield in zijn functies als secretaris en later als voorzitter van de afdeling Merksem. Naast een aantal dossiers over gemeentelijke kwesties, is er een bundel briefwisseling met het federaal secretariaat in Antwerpen. Het oudste stuk is een strooibiljet voor een kunstconcert in 1920, georganiseerd door de afdeling. De meeste stukken dateren uit de jaren 1970. Boeiend is de lectuur van een gemeentelijk bestuursakkoord – een echt contract met handtekeningen – dat BSP en CVP sloten in 1965 en het regelmatige overleg daarover.

By BWP-afdeling Merksem; BSP-afdeling Merksem; SP-afdeling Merksem
Date 1920-1983
...t contract met handtekeningen – dat BSP en CVP sloten in 1965 en het regelmatige overleg daarover....

Het fonds omslaat het "klassiek" archief dat door een politieke organisatie wordt bijgehouden. Belangrijkste hierin zijn de verslagen van de algemene vergadering (1952-1973) en van het partijbestuur (1952-1992). Hierbij dient te worden opgemerkt dat het archief tot '70 vrij geordend werd bijgehouden. Dit kan evenwel niet gezegd worden van later bijgehouden stukken. Om die reden werden ook de verslagen die Felix Libeer zelf heeft verzameld mee in de ljist opgenomen. Dit maakt dat overlappingen mogelijk zijn, maar ook dat andere stukken terug te vinden zijn in de door Libeer bijgehouden stukken. Het archief geeft een goed beeld van de werking van een plaatselijke politieke afdeling. Ook de effecten die de taalproblematiek hadden op socialisten in de rand rond Brussel zijn via deze plaatselijke afdeling goed terug te vinden. De neergang van de SP-afdeling in de jaren '90 komt tot een hoogtepunt met het ontslag van Libeer in 1990 zoals blijkt uit het bijgehouden dossier. Naast statuten en ledenlijsten werd documentatie en propagandamateriaal rond verschillende verkiezingen bijgehouden.

By BSP-afdeling Vilvoorde
Date 1929-1992
...Biografie: De BSP-afdeling Vilvoorde is de opvolger van de tijdens WO II opgeheven BWP-afdeling die...

Het archief bevat voornamelijk documentatiemateriaal. Het archivalisch gedeelte handelt vooral over de werking van de federatie in de jaren zestig en zeventig.

By BSP-federatie Aalst; SP-federatie Aalst
Date 1967-1982
...Biografie: SP-federatie Aalst en haar voorganger BSP-federatie Aalst zijn federaties van res...
Get full text

De collectie bevat het materiaal van twee archiefvormers, namelijk Franz Tielemans, die in de naoorlogse periode een van de spilfiguren was in de Leuvense BSP-federatie, en de SP-federatie Leuven. In de plaatsingslijst is de scheiding tussen de twee archiefvormers niet meer duidelijk. De collectie geeft een goed beeld van de werking van de brede socialistische beweging in het Leuvense. Vooreerst is er vrij veel materiaal over de federatie Leuven. Voor de vooroorlogse periode beschikken we over verslagboeken van de BWP-federatie van 1895, van 1924 tot 1930 en van 1937 tot 1940. Verder zijn er verslagboeken van de Werkersbond Antoon Delporte van 1919 tot 1931, van 1931 tot 1934 en van 1934 tot 1940. Voor de periode na de Tweede Wereldoorlog is er het verslagboek van de BWP-federatie van 1948. Verder zijn er onder meer notulen en andere archivalia van de vergaderingen van het federaal en uitvoerend bestuur (1948, 1952, 1957-1959, 1961, 1963-1964, 1971-1973) en van het federaal partijbureau (1969-1978), stukken betreffende federale congressen (1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969) en algemene en ledenvergaderingen (1975-1977). Daarnaast zijn er documenten met betrekking tot contacten met andere federaties, de BSP-Schoolcommissie, de dagelijkse werking, 1 mei-vieringen enz. Opvallend is de lange reeks stukken betreffende alle afdelingen van de federatie Leuven. Verder is er materiaal over andere organisaties van de socialistische beweging in het Leuvense zoals het Centrum voor Sociale Aktie (CSA), SM Vooruit-De Proletaar, de Coop-Deposito, de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant, de Socialistisch Vooruitziende Vrouwen (SVV), de Socialistische Vrouwen (SV), de Arbeidershogeschool, de Arbeiderstoeristenbond (ATB), het Socialistisch Jeugdverbond, de vzw Volksontwikkeling en verschillende socialistische sportverenigingen, onder meer de Arbeidersvolleybalfederatie. Interessant zijn ook de stukken met propaganda, kandidaatslijsten, kiezerslijsten, verkozenen, enz. voor de gemeenteraads-, de provinciale en de nationale verkiezingen.

By BWP-federatie Leuven; BSP-federatie Leuven; SP-federatie Leuven
Date 1886-1983
... in de naoorlogse periode een van de spilfiguren was in de Leuvense BSP-federatie, en de SP-federatie Leuven...
Get full text

Deze collectie bevat een groot gedeelte van het archief van het nationaal secretariaat van de BSP/PSB, evenals van de SP sinds 1978. De collectie is ontstaan naar aanleiding van de opsplitsing van het archief van de unitaire partij. Het gehanteerde criterium was de taal waarin de stukken waren gesteld. Aangezien het Frans lange tijd de voertaal is gebleven van de top van de socialistische partij, ontbreken zo de verslagen van het partijbureau, met uitzondering van de periode 1959-1961. De vroegste stukken behandelen de reconstructie van de partij onmiddellijk na de oorlog, zowel op nationaal als federaal niveau. De voorbereiding van congressen, verkiezingscampagnes, allerlei manifestaties en de relaties met de diverse federaties komen ruimschoots aan bod. Het materiaal is niet enkel afkomstig van het nationaal secretariaat, met andere woorden in de collectie zijn meerdere archiefvormers vermengd geraakt. Het gaat onder meer om SM Het Beste Boek, het Centrum voor Sociale Actie, de Centrale voor Arbeidersopvoeding en opvolger CSC, en het Emile Vandervelde-Instituut, later SEVI.

By Belgische Socialistische Partij (BSP)
Date 1943-1981
...Deze collectie bevat een groot gedeelte van het archief van het nationaal secretariaat van de BSP...
Get full text

Het archiefje van Berlare bevat mooi materiaal voor de geschiedenis van de afdeling van bij de aanvang tot vandaag. Vermeldenswaard zijn vooral de vier verslagboeken van het partijbestuur van de BWP-, de BSP- en de SP-afdeling van 1916 tot 1919 en van 1939 tot 1979. Tijdens de oorlog werden de stukken uit de periode 1920-1939 vernietigd.

By BWP-afdeling Berlare; BSP-afdeling Berlare
Date 1916-1979
...-, de BSP- en de SP-afdeling van 1916 tot 1919 en van 1939 tot 1979. Tijdens de oorlog werden de stukken uit...
Get full text

Het archief bestaat vooral uit verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen van de BSP- en de SP-afdeling Landen voor de periode 1975-1988 (onder het voorzitterschap van Mady Remacle).

By SP-afdeling Landen; BSP-afdeling Landen
Date 1975-1988
...Het archief bestaat vooral uit verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen van de BSP...
Get full text

Het documenteert partieel de periode Frank Van Acker (1954-1973) met één verslagboek (uitvoerend bestuur 1955-1960) en hoofdzakelijk verkiezingsdossiers. Van zijn voorganger Gust Declerck zijn enkele verslaggevende stukken bewaard gebleven (1950-1954). Zijn opvolger, Jean-Pierre Van Roy, liet een aantal dossiers na (onder meer rond verkiezingen) waarin Frank Van Acker, toen als voorzitter van de federatie, uitdrukkelijk aanwezig blijft.

By BSP-federatie Brugge
Date 1919-1978
... een nationaal figuur en hield een stevige greep op de Brugse BSP-federatie. In 1954 werd zijn zoon Fra...
Get full text

Als belangrijke archiefstukken vallen de verslagboeken op van de bestuursvergaderingen van de BSP-afdeling en federatie Oostende voor de periode 1948-1953. Daarnaast is er het vrij volledige boekhoudkundige archief over de jaren 1939-1969 dat door J. Van den Kieboom bijgehouden werd. Maar de kern van het archief wordt gevormd door de bundels briefwisseling Roger De Kinder over de jaren 1947-1958. De oorspronkelijke indeling, waarin diverse functies dooreen gehaald werden, bleek moeilijk te hanteren. Door het uitlichten van de stukken betreffende zijn schepenambt, zijn parlementair mandaat en zijn functie als federaal secretaris van de BSP, kwam een nieuwe indeling tot stand. Uiteindelijk komen uit het documentatiebestand drie afzonderlijke, maar onderling nauw verbonden archieven naar voor. Ze geven in hun geheel een vrij volledig beeld – althans tot 1958 – van de activiteiten van De Kinder als centraal figuur van de socialistische beweging in het Oostendse na de Tweede Wereldoorlog. Het grootste deel werd dan ook ontsloten als het archief Roger De Kinder (archieftoegang nr.486).

By BSP-federatie Veurne-Oostende-Diksmuide
Date 1946-1969
...Als belangrijke archiefstukken vallen de verslagboeken op van de bestuursvergaderingen van de BSP...

De stevige propagandistische activiteit blijkt vooral uit de verkiezingsdossiers vanaf 1921. Voor het overige is er nogal wat documentatiemateriaal van Romain Catteeuw (vakbondssecretaris en socialistisch verkozene na de Tweede Wereldoorlog) in het archief verzeild geraakt.

By BSP-afdeling Bissegem
Date 1921-1970
Get full text

De meeste stukken dateren uit de naoorlogse periode en gaan over verkiezingen en ledenwerving. De verslagboeken van de bestuursvergaderingen uit de periode 1949-1959 zijn ook bewaard.

By BSP-afdeling Geraardsbergen
Date 1905-1994
Get full text
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search