262.1: Archief van VODO

Saved in:
Bibliographic Details
Raadpleegbaarheid:raadpleegbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris
Reference code:262.1
Level of description:deelarchief
By: Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO)
Date:1990-2012
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Date:1990-2012
Notes:Biografie: Het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) was een koepelorganisatie die een twintigtal NGO’s verenigde uit de Noord-Zuidbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging en het sociaal-cultureel werk. VODO werd op 19 november 1990 gecreëerd als een informeel overlegorgaan om de werking van de NGO's rond duurzame ontwikkeling beter te coördineren. Na de UNCED-conferentie in Rio de Janeiro van juni 1992 werd besloten om VODO om te vormen tot een permanent netwerk van organisaties. Dit netwerk werd officieel opgericht op 1 maart 1993 en in 1998 omgevormd tot een vzw. De focus van VODO lag op de link tussen armoede, sociale uitsluiting, milieudegradatie, onrecht en geweld. Het wou proberen deze negatieve spiraal te doorbreken, o.a. door het consumptiemodel in het noorden aan te passen en een nieuwe invulling te geven aan de verhoudingen tussen productie, consumptie, het milieu en een rechtvaardige verdeling van welvaart. Verder wou VODO het maatschappelijk debat over duurzame ontwikkeling stimuleren en de lidorganisaties ondersteunen bij gezamenlijke initiatieven. De kern van VODO waren de werkgroepen, die de lidorganisaties fysiek bijeenbrachten. Ze waren georganiseerd rond een aantal thema’s, zoals biobrandstoffen, ecofiscaliteit (de Magische Driehoek), landbouw e.d.m. Een van de belangrijkste actiepunten was het implementeren van de Agenda 21, een actieplan dat werd opgesteld door de Verenigde Naties in het kader van de conferentie van Rio en dat gericht is op het bereiken van globale duurzame ontwikkeling. In Vlaanderen vertaalde VODO de Agenda 21 naar concrete doelstellingen op lokaal vlak voor gemeentebesturen, de Lokale Agenda 21 (LA21). Binnen VODO werd het Steunpunt Lokale Agenda 21 (SLA21) opgericht om gemeentebesturen te sensibiliseren en te helpen bij de implementatie van de LA21. VODO werd voornamelijk gefinancieerd door overheidssubsidies. Toen deze vanaf 2010 echter stevig werden teruggeschroefd, had VODO nog onvoldoende middelen om zelfstandig verder te gaan. In 2011 werd beslist om op te gaan in 11.11.11 en op de algemene vergadering van 20 oktober 2011 werd VODO officieel ontbonden.