470.0609: Dossier betreffende de publicatie "Note documentaires/ Documentatiemap"

Saved in:
Bibliographic Details
Raadpleegbaarheid:raadpleegbaar mits toestemming van de dienstdoend archivaris
Reference code:470.0609
Level of description:bestanddeel
By: Febecoop
Date:1981
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Date:1981
Physical description:1 omslag
Notes:Biografie: De oprichting van de Federatie der Belgische Coöperaties (FEBECOOP) in 1970 kaderde in een grondige hervorming van de structuur van de socialistische coöperatieve beweging. Alle nog bestaande coöperatieve sectoren werden overkoepeld door de nieuwe organisatie, die de taak van opperste moreel orgaan van de beweging overnam van de Société Générale Coopérative (SGC), die als productiecoöperatie en groothandelsmagazijn bleef voortbestaan. Volgens artikel 3 van haar statuten is ze een "Mouvement à vocation économique et sociale visant à regrouper en son sein toutes les formes d’entreprises et d’action qui se réclament de l’idéal coopératif. L’action de l’association et de ses associés tend à subsituer au régime actuel, fondé sur la recherche du profit, un régime coopératif fondé sur l’entraide, la démocratie et le service." Deze definitie beklemtoont de polysectorialiteit van FEBECOOP. Ze verwijst ook niet meer naar een directe aansluiting bij de Parti Socialiste, maar onderlijnt wel haar socialistisch karakter. FEBECOOP wil haar doel bereiken door het promoten van het algemeen beleid van de coöperatieve beweging, door middel van het bestuderen van de coöperatieve doctrine en haar toepassingen in functie van de economische en sociale evolutie en het verspreiden hiervan aan de hand van alle mogelijke informatie- en opvoedingsmiddelen; het vertegenwoordigen van de beweging bij de officiële instanties en elke publieke of private organisatie; door het nemen van alle noodzakelijke maatregelen voor de planificatie en voor de efficiëntie in de coöperatieve actie, zowel op het sectorale als intersectorale vlak. Daarvoor stelt de vereniging zich ter beschikking van de leden en verzekert de controle over hun activiteiten (het Revisoraat). Dit laatste verzekert ook het secretariaat van het Financieel Comité, eveneens omstreeks 1970 als een ad hoc comité opgericht naar aanleiding van de toenmalige moeilijkheden bij coöperatie La Maison du Peuple. Voor het regelen van de fiscale, sociale en juridische problemen bij de aangesloten maatschappijen werd bij het Revisoraat een Juridisch en Sociaal Secretariaat opgericht. Gaandeweg richt FEBECOOP zich in de eerste plaats op consumentenvoorlichting en de nieuwe sociale economieën. In de jaren 1990 moderniseerde FEBECOOP haar doelstelling tot de coöperatie om in ruimere zin de sociale economie te bevorderen en in een intersectoraal kader te plaatsen, hierbij verwijzend naar waarden als solidariteit, het nastreven van het algemeen belang en de economische democratie, waarop de coöperatie en de sociale economie steunen. Ze wilde deze realiseren door middel van lobbying, studies, acties en dienstbetoon. Hiervoor werden binnen de schoot van de organisatie de vzw’s Communicatiecentrum van de sociale economie, Vormingscentrum van de sociale economie en Coöperatieve verbruikersbeweging opgericht. De bij FEBECOOP aangesloten vennootschappen en verenigingen waren actief in zeer uiteenlopende sectoren, met name de verzekeringssector (P&V Verzekeringen, voordien Prévoyance Sociale), apotheken (Multipharma e.a.), arbeidsgeneeskunde (Volksgezondheid & Arbeid), banksector (CODEP Spaarbank, later Nagelmackers), uitgeverij (Labor) en huisvesting (FESCOLAB). Geleidelijk aan nam het aantal ‘klassieke’ leden door overnames (Nagelmackers) en stopzetting van activiteiten (o.m. Labor) af, waardoor de klemtoon steeds meer kwam te liggen op de zogenaamde nieuwe sociale economie. Nieuwe leden waren afkomstig uit sectoren die historisch gezien niet door FEBECOOP werd bestreken, zoals recyclage, ambachten, kwaliteitslandbouw, reïntegratie van kansarme jongeren en het schoonmaken van gemeenschapslokalen. De link met de klassieke socialistische zuil is stilaan vervaagd, wat FEBECOOP wel de nodige ademruimte heeft gegeven. Ongetwijfeld heeft ze met de toenemende hernieuwde aandacht voor het coöperatieve gedachtengoed nog een bloeiende toekomst voor zich liggen.