af017151: Een mei. Tegen de crisis. Voor de ontwapening

Affiche uitgegeven in 1932 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) en de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden voor de Dag van de Arbeid. Tekst: Federatie van Socialistische- en Onafhankelijke Vakbonden van Gent-Eekloo. EEN MEI. Tegen de crisis. Voor de Ontwapening. EEN MEI staat...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:af017151
By: Volksdrukkerij (drukker); BWP (uitgever); Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden (uitgever)
Type: affiche
Date:1932
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Affiche uitgegeven in 1932 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) en de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden voor de Dag van de Arbeid. Tekst: Federatie van Socialistische- en Onafhankelijke Vakbonden van Gent-Eekloo. EEN MEI. Tegen de crisis. Voor de Ontwapening. EEN MEI staat dit jaar over gansch de wereld in het teeken van den grootsten strijd welke de Werkers hebben gekend. Het kapitalisme gesteund op het geweld, heeft door zijn onverzadigbaren geldzucht in al de landen de grootste wanorde geschapen en tracht niettegenstaande de onafzienbare ramp welke het over de wereld bracht, zijn meesterschap te bevestigen. Overal wordt het proletariaat met oorlogsgevaar en ondrukking bedreigd. En verre van de ellende te lenigen waaronder de 30 MILLIOEN werkloozen met hun gezin gebukt gaan, tracht men door het aankweeken van volkerenhaat en oorlogsgeest de groote fortuinen nog te vermeerderen. 30 MILLIOEN werkloozen die vruchteloos arbeid en loon betrachten. 30 MILLIOEN arbeiders die overal steun voor vrouw en kinderen eischen, terwijl ieder jaar 157 MILLIARD FRANK aan militaire uitgaven worden verknoeid, om na de toegebrachte ellende, dood en vernieling over de menschheid te brengen. Ziedaar de vruchten van een kapitalistisch regiem. Ook in België is de toestand dezelfde. Meer dan 300.000 volledige en gedeeltelijke werkloozen zijn in ons land de weg der ellende aangewezen en vragen: WERK OF STEUN terwijl ieder jaar de uitgaven voor het leger meer dan EEN MILLIARD EN HALF bedraagt. De Werkliedenpartij voert een onafgebroken strijd om de Regeering en de Openbaren Besturen te verplichten door het vermeerderen van steun en het uitvoeren van Openbare Werken den stijgenden nood te lenigen. Onze katholieke en liberale ministers maken zich de medewerkers der hoog-finantie en groot-industrie om de loonen te verlagen, de sociale wetten, als de ouderdomspensioenen, enz., te verkoeien. Erger nog, DE CHRISTEN-DEMOCRATISCHE MINISTER VAN NIJVERHEID EN ARBEID maakt zich de medeplichtige van het CENTRAL NIJVERHEIDSCOMITEIT om de werkloozen onderstand te verminderen! – Ziedaar de gevolgen eener reaktionnaire Regeering. VROUWEN EN MANNEN. De Belgische Werkliedenpartij, evenals de Socialistische Vakbeweging zijn besloten tegen den aanslag der Regeering tegenover de Werkloozen gepleegd, een hevig verzet te bieden. Waar honderden millioenen onder alle vormen aan de rijken ten geschenke werden gegeven; Waar de klerikale instellingen met het geld der arbeiders als uit den grond oprijzen; Waar genoeg is om in den Congo nogmaals honderden millioenen te verspillen; Waar de Nationale bank meer dan 600 millioen kan laten kelderen; Waar ieder jaar een milliard en half aan legeruitgaven kan worden verbrast; In een land als het onze, waar dat alles geschied, kan geen plaats wezen om de werkloozen aan de ellende over te leveren en moeten loonen en arbeidswetten worden geëerbiedigd. ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS VAN STAD EN BUITEN op straat op EEN MEI en neemt plaats in de MASSA BETOOGING aan dewelke elke Geest- en Handarbeider deelnemen moet. EEN MEI weze dit jaar een dag van verzet tegen elke poging tot inkrimpen van wat voor het volk en door het volk werd tot stand gebracht. EEN MEI weze dit jaar meer nog dan vroeger, de vervloeking van het kapitalisme met zijn nasleep van oorlogswee en ellende. EEN MEI weze den inzet van den grooten strijd door gansch het arbeidende volk tegen de klerikale-liberale coalitie, tegen de christen-democratie, die onze naarstige arbeidersbevolking niet anders dan verdrukking en armoede hebben weten te brengen. Het ordewoord weze overal: OP EEN MEI IN DE RANGEN. Voor de Afdeeling Gent der B.W.P., Emiel Vergeylen. Voor de Federatie van Vakbonden van Gent-Eekloo, D. Cnudde – Fr. Toch. Gent – Volksdrukkerij.
Physical description:papier
geheel: hoogte, 127 cm
geheel: breedte, 87 cm