aft001253: De beteekenis van een mei

Affiche uitgegeven tussen 1922 en 1940 door de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent-Eeklo en de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent voor de Dag van de Arbeid. Tekst: Federatie van Soc.- en Onafhankelijke Vakbonden van Gent-Eekloo. De beteekenis van EEN MEI. Aan de werkende...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:aft001253
By: Volksdrukkerij (drukker); Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent-Eeklo (uitgever); BWP-afdeling Gent (uitgever)
Type: affiche
Date:1922-1940
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Affiche uitgegeven tussen 1922 en 1940 door de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent-Eeklo en de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent voor de Dag van de Arbeid. Tekst: Federatie van Soc.- en Onafhankelijke Vakbonden van Gent-Eekloo. De beteekenis van EEN MEI. Aan de werkende klas. Aan de Werkloozen in 't bijzonder. EEN MEI komt dit jaar in een tijdperk van algemeene bekommeringen en donkere vooruitzichten. Wat het Socialisme reeds van over lang en over gansch de wereld heeft voorspeld komt zich te verwezenlijken. Het kapitalisme doet onder den drang zijner ongeregelde overproduktie en zijn nooit verzadigde geldzucht de gansche ekonomische struktuur in een storten. Overal, in al de nijverheidslanden der wereld heerscht de nijverheidscrisis gepaard met millioenen werkloozen. Ook ons land is er niet van gespaard gebleven en zooals overal elders neemt het getal arbeidsloozen met den dag toe. Van over lang reeds hebben de mandatarissen der Werkliedenpartij de aandacht der Regeering op het dringend onheid gevestigd. Zij hebben haar aangezet de noodige maatregelen te treffen om de getroffene, georganiseerde werklieden met hun gezin tegen de mogelijke ellende te beschermen. Aan onze regeerders werd reeds van over meer dan één jaar gevraagd: De noodige fondsen te vormen om den noodigen onderstand van het Crisisfonds te kunnen uitbreiden. Zoo spoedig mogelijk de hand aan 't werk te slaan om door het doen uitvoeren van dringende openbare werken, arbeid te verschaffen. De achturendag in zijne toepassing strikt te doen naleven zoo noodig den wettelijken arbeidsduur te verminderen. HET GOUVERNEMENT HEEFT NIET GELUISTERD! Verre van tegenover de arbeiders zijn plicht te doen, werden de rijken bevoordeeligd en hen een jaarlijksch geschenk gedaan van 350 MILLIOEN. Verre van het uitvoeren van nuttige openbare werken aan te moedigen en door te drijven, moet voor elk jaar 300 MILLIOEN worden gevonden om nutteloozen forten te bouwen. En in plaats van door een vooruitziend beleid, het huidig tekort van reeds meer dan TWEE MILLIARD te voorkomen, gaan ons weldra 500 millioen nieuwe lasten komen drukken en zullen we den intrest en het aflossen eener leening van EEN MILLIARD te dragen hebben. Werkers en Werksters! EEN MEI is niet alleen een feestdag, maar 't is ook een dag van strijd. Dit jaar moet hij bijzonderlijk in het kader van onzen strijd worden gesteld. In al de landen zal EEN MEI een dag wezen van verzet tegen het internationaal kapitalisme, welke de landen tegen elkaar opzweept, den wereldvrede in gevaar brengt en aan de arbeiders, zij die voortbrengen, slechts kommer en ellende kan bezorgen. EEN MEI moet in België als het sein wezen door de werkers aan de Regeering gegeven om zich daadwerkelijk om de duizenden werkloozen en hunne familie te gaan bekommeren. De betooging van EEN MEI moet te Gent evenals overal, het karakter hebben van den opmarsch van een volk, welke niet zinnens is zich te laten ten onder brengen. Mannen en Vrouwen. Allen zonder onderscheid in de rangen. Van nu af aan geijverd om door de macht onzer organisaties de machthebbers te verplichten aan onze rechtvaardige eischen te voldoen. Aan 't werk voor den dag van EEN MEI, moet van nu af aan, overal het ordewoord wezen. Voor de Partij, EMIEL VERGEYLEN. Voor de Federatie, D. CNUDDE - FR. TOCH. Gent - Volksdrukkerij.
Physical description:papier
geheel: hoogte, 121.5 cm
geheel: breedte, 84.5 cm