1
Date 1996-2001
... Antwerpen ...
periodiek
2
Date 1981-
Subjects: '; ...Doorbraak SP-federatie Antwerpen...
periodiek
3
4
Date 1994
... Antwerpen ...
monografie
5
6
Date [1982]
... Antwerpen ...
monografie
7
Date 1982
... Antwerpen ...
monografie
10
S/95/507 Date 1994
Subjects: '; ...statuten SP-federatie Antwerpen...
monografie
11
12
Date 1985
... Antwerpen ...
monografie
13
Date 1973
... Antwerpen ...
monografie
14
Date 1991
... Antwerpen ...
monografie
15
17
Titel op de kaft : Programma gemeenteraadsverkiezingen 1994 Date 1994
... Antwerpen ...
brochure
18
19
Date 1994
... Antwerpen ...
brochure